sobota, 13 lipca 2024r.

Jak obliczyć podatek od spadku? Czynniki wpływające na wysokość podatku od spadku.

Jak obliczyć podatek od spadku? Czynniki wpływające na wysokość podatku od spadku.

Podatek od spadku, a właściwie stosując nazewnictwo ustawowe – podatek od spadków i darowizn, obejmuje zobowiązanie podatkowe, które powstaje na skutek nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem m.in. dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia czy zachowku.

W zdecydowanej większości przypadków dotyczy to jednak dziedziczenia i darowizny. Oznacza to, iż w sytuacji nabycia w drodze spadku albo w formie darowizny jakichkolwiek rzeczy (np. samochodu) lub praw majątkowych (np. prawa własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), konieczne będzie dopełnienie obowiązku rozliczenia tego faktu z urzędem skarbowym – co za tym idzie złożenie odpowiednich deklaracji oraz (w przypadku braku podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania) zapłata podatku.

Zwolnienie z opodatkowania.

Ustawa regulująca kwestie podatku od spadków i darowizn przewiduje jednak pewne okoliczności, które mogą wykluczyć powstanie obowiązku podatkowego. Mianowicie otrzymany spadek lub darowizna może podlegać zwolnieniom przedmiotowym i podmiotowym, ściśle określonym w przepisach prawa. Przy czym, pamiętać trzeba, iż największy katalog zwolnień odnosi się do faktu pokrewieństwa.

Oznacza to, że darowizna czy spadek otrzymany od rodziny w najbliższym stopniu pokrewieństwa jest zwolniony z opodatkowania w najszerszym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że w odniesieniu do niektórych elementów będących przedmiotem spadku czy darowizny, dla zwolnienia z opodatkowania konieczne jest dopełnienie wymaganych prawem formalności (jak np. zgłoszenie spadku/darowizny do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie).

Wysokość podatku.

W zależności więc od tego, co jest przedmiotem spadku (albo darowizny), jego wartości oraz pokrewieństwa z darczyńcą, różnie będą kształtowały się konieczne do dopełnienia formalności i jednocześnie różna będzie wysokość tego podatku. Najogólniej rzecz ujmując, im bliższa rodzina, tym korzystniejsze zasady opodatkowania. Co więcej przykładowo darowizna pieniężna od osób z grona najbliższej rodziny (tak zwanej I grupy podatkowej) może być całkowicie zwolniona z opodatkowania i nie ma nawet obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego (dotyczy to tak zwanej kwoty wolnej od podatku).

Natomiast im darowizna czy spadek ma wyższą wartość oraz im dalsze jest pokrewieństwo z osobą darczyńcy (tj. osoby z II i III grupy podatkowej) tym formalności jest więcej i zarazem tym wyższa będzie wartość obliczonego podatku. Skala stawek podatkowych w podatku od spadków i darowizn ustalona została bowiem w zależności od wymienionych wyżej (i zarazem ściśle określonych w ustawie) czynników.

Oznacza to, iż od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą kwotę wolną konieczne będzie zapłacenie podatku obliczonego według określonych ustawowo stawek podatku. Stawki podatku natomiast kształtują się w taki sposób, iż im wyższa kwota darowizny i dalszy stopień pokrewieństwa z darczyńcą, tym stawka ta jest wyższa.

 

Może spodobać Ci się również:

Co to jest wspólnota mieszkaniowa? Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Co to jest wspólnota mieszkaniowa? Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

28 kwietnia 2020

Wspólnota mieszkaniowa jest bytem prawnym powstałym na gruncie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Rozumie się przez nią zrzeszenie właścicieli lokali danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady